TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ BIỂN

ĐỢT THỜI GIAN THANH TOÁN PTTT CHUẨN PTTT NHANH PTTT NHANH 70% PTTT NHANH 95%
1 Ngay khi ký HĐĐC (dự kiến 13/07/2019) Lần 1 50.000.000đ 50.000.000đ 50.000.000đ 50.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1) 20% (bao gồm đặt cọc lần 1) 20% (bao gồm đặt cọc lần 1) 70% 95%
Lần 3 (3 tháng sau lần 2) 10% 10%
2 06 tháng sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (dự kiến ký hợp đồng mua bán) 10% 10%
3 03 tháng sau đợt 2 2% 4% 2%
4 03 tháng sau đợt 3 2% 4% 2%
5 03 tháng sau đợt 4 2% 4% 2%
6 03 tháng sau đợt 5 2% 4% 2%
7 03 tháng sau đợt 6 2% 4% 2%
8 03 tháng sau đợt 7 2% 4% 2%
9 03 tháng sau đợt 8 2% 4% 2%
10 03 tháng sau đợt 9 2% 4% 2%
11 03 tháng sau đợt 10 2% 4% 2%
12 03 tháng sau đợt 11 3% 4% 2%
13 03 tháng sau đợt 12 3% 4% 1%
14 03 tháng sau đợt 13 3% 4% 1%
15 03 tháng sau đợt 14 3% 4% 1%
16 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2023) 25% 3%
2% Phí bảo trì 2% Phí bảo trì 2% Phí bảo trì 2% Phí bảo trì
17 Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100%

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI BIỂN

ĐỢT THỜI GIAN THANH TOÁN PTTT CHUẨN PTTT NHANH PTTT NHANH 70% PTTT NHANH 95%
1 Ngay khi ký HĐĐC (dự kiến 13/07/2019) Lần 1 100.000.000đ 100.000.000đ 100.000.000đ 100.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1) 20% (bao gồm đặt cọc lần 1) 20% (bao gồm đặt cọc lần 1) 70% 95%
2 02 Tháng sau đợt 1 5% 5%
3 02 Tháng sau đợt 2 5% 5%
4 02 tháng sau đợt 3 5% 5%
5 03 tháng sau đợt 4 (Dự kiến hợp đồng mua bán) 15% 15% 2%
6 03 tháng sau đợt 5 1.5% 3.5% 2%
7 03 tháng sau đợt 6 1.5% 3.5% 2%
8 03 tháng sau đợt 7 1.5% 3.5% 2%
9 03 tháng sau đợt 8 1.5% 3.5% 2%
10 03 tháng sau đợt 9 1.5% 3.5% 2%
11 03 tháng sau đợt 10 1.5% 3.5% 2%
12 03 tháng sau đợt 11 1.5% 3.5% 2%
13 03 tháng sau đợt 12 1.5% 3.5% 2%
14 03 tháng sau đợt 13 2% 3.5% 2%
15 03 tháng sau đợt 14 2% 3.5% 2%
16 03 Tháng sau đợt 15 2% 3.5% 1%
17 03 Tháng sau đợt 16 2% 3.5% 1%
18 Khi nhận thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý 3/2023) 25% 3% 1%
19 Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100%